Publisere‎ > ‎

Læringsplattform


Liste over undersider

Større publiseringssystemer som skal støtte undervisning og læring har gjerne blitt designet ut fra en ide om at det er mulig å lage systemer som er nøytrale. Det vil si at en forsøker å lage selve systemet slik at dette fungerer som et rammeverk, som brukerne så kan fylle med innhold. Tanken er at det er gjennom innhold og kommunikasjon at undervisning og læring formes, og at systemet som sådan er mest mulig transparent. Denne tankegangen skyldes at systemene skal kunne dekke en rekke ulike behov, noe som er rasjonelt fra et teknisk perspektiv. Innenfor rammene av en slik tankegang blir det logisk å benytte samme kommunikasjonsløsning på alle nivå i utdanningsystemet - “one size fits all”.

Et annet utgangspunkt innebærer imidlertid at en erkjenner at barn, unge og voksne tolker, forstår og resonnerer på kvalitativt forskjellige måter, og at dette må få konsekvenser for de digitale læringsomgivelsene som benyttes på ulike nivå i utdanningen. Videre at forskjellige fag kan ha ulike behov. Ser en til læringsteori innenfor et sosisokulturelt perspektiv vektlegger dette betydningen av artefakter (menneskeskapte objekter) når man skal forstå menneskers tenkning, læring og handlinger (Roger Säljö, Læring i praksis).Rapport - Digitale læringsplattformer, fra 2006. Til tross for at denne rapporten er ganske gammel inneholder den mange relevante betraktninger omkring LMSer. Dette fordi den fokuserer på hva vi kan si om pedagogisk merverdi.
Underlagsmateriale til rapporten
Tanken om at systemene påvirker hvordan vi underviser og lærer bygger dels på ideen om at både menensker og artefakter er aktører som påvirker hverandre innenfor et nettverk - “Aktør nettverk”-teori (ANT). To sentrale begreper knyttet til ANT er inskripsjon og oversettelse. En inskripsjon refererer til hvordan et teknisk objekt legger til rette for at det skal brukes på en bestemt måte. En sterk inskripsjon vil tvinge brukeren til å følge et gitt mønster, mens en svak inskripsjon vil åpne for at objektet kan brukes på andre måter enn hva den som designet det opprinnelig planla. En oversettelse kan forklares som det å skape en inskripsjon, med det formål å lede objektet eller nettverket objektet er en del av, mot et bestemt mål.

Holbergprisvinneren Bruno Latour (se Reassembling the Social - An Introduction to Actor-Network-Theory) gir et eksempel på dette: en hotelldirektør som vil sørge for at gjestene husker å levere fra seg nøklene når de forlater hotellet. Først setter han opp et skilt bak resepsjonsdisken, mrf brdkjrf om ast nøklene må leveres. Denne inskripsjonen er imidlertid ikke sterk nok, og gjestene handler ikke slik hotelldirektøren hadde håpet. Neste blir da å henge en metallklump på nøkkelen, og gradvis øke vekten på klumpen inntil denne er tung nok til at gjestene blir så oppmerksomme på den at de husker å levere nøklene. På denne måten, gjennom en serie “oversettelser”, gjør direktøren “inskripsjonen” i “nettverket” så sterk at han oppnår den effekten han ønsker.

Det samme gjelder for alle typer “nettverk”, også de som inngår i undervisning og læring. Egenskaper knyttet til de enkelte artefaktene og de menneskelige aktørene som inngår i nettverket påvirker alle den totale opplevelsen og handlingsrommet til den enkelte. Med utgangspunkt i et læringssyn som erkjenner betydningen av de kulturelle kontekstene som undervisning og læring er knyttet til, får alle medierende redskaper betydning. Tekniske løsninger vil på ulike måter påvirke det innholdet som de bidrar til å formidle.

Vi kan dermed snu på perspektivet og ta utgangspunkt i hvordan vi ønsker at læringsplattformen skal påvirke undervisning og læring. Ønsker vi utstrakt samarbeid om felles prosjekter trengs verktøy for samarbeid og samskriving og muligheter for å legge til rette for effektive diskusjoner, ønsker vi individuelle arbeider kan vi kanskje benytte blogger, mens en annen løsning kan være best egnet dersom vi ønsker å legge til rette for læring gjennom repetisjon og drill. Siden det finnes en lang rekke gratis puibliseringsløsninger, som i større og mindre grad er designet for undervisningsformål, er det mulig å gjøre noen valg som optimaliserer kommunikasjonen i forhold til den undervisningen du vil drive og den læringen du ønsker å oppnå.