Produsere‎ > ‎Finne informasjon‎ > ‎

TONE-vurdering


Avhengig av risikobildet kan du gå i dybden på disse punktene
: Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet, Egnethet - (TONE).

Troverdighet
Dette handler i første omgang om den som har forfattet teksten sin troverdighet. Kan vedkommende knyttes til en respektert institusjon. Dernest handler det om hvorvidt utgiveren er anerkjent.
 • Finnes det informasjon om hvordan forfatteren og utgiveren kan kontaktes?
 • Er informasjonen presentert uten stilistiske og formelle feil, og på en måte som virker gjennomarbeidet?
 • Er det andre kilder som støtter informasjonens troverdighet?
Objektivitet
Et viktig utgangspunkt vil være å avklare om det finnes potensielle interessekonflikter. For eksempel enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner, med tilknytning til avsender, som kan ha interesse av at informasjonen presenteres på en spesiell måte.
 • Er dekningen objektiv eller dominerer et bestemt syn?
 • Kommer alternative stemmer til orde?
 • Er informasjonen i samsvar eller i konflikt med informasjon som er kjent fra før?
 • Dreier det seg om resonnement eller tolkning?
 • Blir alle sider av saken berørt?
 • Er avsenderens hensikt å overtale, overbevise eller selge noe? 
 
Nøyaktighet
Dette henger nøye sammen med hvilken målgruppe informasjonen er ment for. Jo mer informasjonen retter seg mot ekspertbrukere, desto høyere krav må vi stille til presisjonsnivå.
 • Når ble informasjonen publisert, eventuelt når ble den sist revidert?
 • fremstår informasjonen oppdatert eller virker den utdatert?
 • Dreier det seg om dokumenterte fakta eller meningsytringer?
 • I hvilken grad er informasjonen 
  • omfattende
  • detaljert
  • eksakt
 • Er argumentasjonen saklig og konsistent?
 • Oppgis kilder til statistikk eller “fakta” som er brukt?
 • Kan informasjonen bekreftes via andre kilder?
Egnethet
I hvilken grad er den aktuelle informasjonen egnet for de formålene du skal bruke den til.
Hvilket emneområde dekker kilden?
– Er emneområdet relevant for ditt informasjonsbehov?
 • Er det en publikasjon for de som har omfattende kunnskap om fagfeltet?
 • Er det en publikasjon skrevet for folk uten spesiell fagkunnskap?