Produsere‎ > ‎Finne informasjon‎ > ‎Søkestrategier‎ > ‎

Søk med kombinasjonsord


Ulike søkemotorer og databaser fungerer noenlunde likt med hensyn til hvordan du søker, men selv om mye er felles er det viktig å være klar over eventuelle særegenheter ved en konkret løsning. Du må derfor sette deg inn i de søketeknikkene til den søketjenesten du skal benytte

Første steg er alltid å finne et knippe relevante søkeord, som du deretter må du kombinere ved å bruke spesielle kombinasjonsord, såkalte boolske operatorer. De vanligste operatorene er AND, OR og NOT. Her er det så å si utelukkende de engelske termene som gjelder, selv om selve søkeordene er på et annet språk.

Linkene nedenfor går til Google, men andre søkemotorer fungerer etter noenlunde de samme kriteriene.

AND

Bruker du "AND" eller "+" mellom to søkeord, avgrenser du søket fordi du med det krever at begge de to søkeordene skal være til stede.

Tidligere var det ganske vanlig å bruke operatoren "AND" direkte i søkefeltet. En del systemer og tjenester benytter dette fremdeles, men de generelle søkemotorene har i stor grad gått bort fra dette. Prinsippene er fremdeles de samme, men kravene til hva vi faktisk skriver i søkefeltet er ikke så strenge.

For eksempel vil søket "arkitektur AND byplanlegging" ende opp som dette i Google. Selv om operatoren er borte gjør vi i praksis et søk etter artikler som inneholder begge søkeordene.


OR

Vil vi vi gjøre et bredest mulig søk, er det operatoren "OR" vi må bruke.  Dette utvider søket ved å gi treff på artikkelreferanser som inneholder enten det ene, det andre eller begge søkeordene. Søket på "arkitektur OR byplanlegging" blir som som dette.

NOT

Til slutt kommer operatoren "NOT", som avgrenser søket ved å kreve at bestemte ord ikke skal være med. Søket på "arkitektur NOT byplanlegging", blir dermed som dette.


Trunkering


Trunkering er en teknikk som kan benyttes når du søker etter ord med flere mulig forlengelser. Du skriver inn grunnstammen til ordet du vil søke på, som oftest etterfulgt av en stjerne (*).  "
?", "!" og "$" kan imidlertid også forkomme som trunkeringstegn.

Et søk på "arkitekt*" kan dermed gi treff som arkitekt, arkitekter, arkitektur, osv. Å plassere trunkeringstegnet i slutten av søkeord er den vanligste formen for trunkering, men det kan også la seg gjøre å plassere dette inne i et ord.

På samme måte som for den boolske operatoren AND blir "*" ofte ignorert av de generelle søkemotorene, fordi de baker denne opsjonen inn i de generelle søkene.

Som en slags erstatning har de store søkemotorene implementert en funksjon som søker mens du skriver. Dvs den kommer opp med forslag til hva som er sannsynlige søkeord.

I mer spesialiserte baser vil imidlertid trunkering kunne være et nyttig og nødvendig verktøy.