Nettvett‎ > ‎

LånereglerIll: Cflm001

I den norske åndsverkloven har vi flere låneregler, som er beskrevet i lovens kapittel 2. Den viktigste av disse er sitatretten, som gir rett til å bruke deler av et åndsverk uten å hente inn tillatelse fra verkets rettighets­haverne. 


Lånereglene må sees ut ifra formuleringene i Bernkonvensjonen. I artikkel 9 punkt 2 står det:


Det er forbeholdt unionslandenes lovgivning å tillate reproduksjon av de nevnte verk i visse spesielle tilfelle, under forutsetning av at slik reproduksjon ikke skader den normale utnyttelse av verket og ikke på urimelig måte tilsidesetter opphavsmannens legitime interesser.


Tre krav må være oppfylt for at lånereglene skal gjelde:


  1. Det kan bare være i visse spesielle tilfelle
  2. Reproduksjon må ikke være til skade for normal utnyttelse av verket
  3. Lånet må ikke på urimelig måte tilsidesette opphavsmannens legitime interesser.


Hva som faktisk ligger i dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.