NettvettHva som regnes som rett og galt er stadig i endring, om enn langsomt. Vi ser annerledes på ting i dag sammenlignes med da Gunnhild egget sine sønner, slik Snorre beskriver i Eiriksønnenes saga. Tegning av Christian Krohg
I både undervisning og læring må vi ta hensyn til en målsetting om å lære (bort) etisk og lovlig bruk av nettet. Dette vil være en balansegang mellom ytringsfrihet og (selv)sensur og en avveining mellom det som kan tjene den enkelte og hva som er tillatt ifølge lovverket. I sum er dette et vanskelig farvann.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) er sentrale lover, som vi må kjenne til, men som ikke alltid like lette å forstå konsekvensene av i praksis. 

Ulike møter mellom hvordan vi bruker nettet i praksis og lovverket fører ofte til kontroverser. Ikke minst fordi det er forskjell på hva som er lov i en offentlig og i en privat sammenheng. Når grensene mellom det offentlige og det private delvis viskes ut møter vi nye utfordringer. Forhold knyttet til anonymitet på nettet er sentrale i disse sammenhengene.

Videre støter vi på interessekonflikter knyttet til materiale som vi selv produserer og ikke minst mediemateriell som andre har laget, og som vi ønsker å bruke i våre egne presentasjoner. Blant annet bør vi kjenne til hvordan vi kan finne bilder og lyd som vi kan bruke gratis.