Startside‎ > ‎

Nytt på sidene mm

Wiki Storyline

lagt inn 26. apr. 2018, 07:20 av Jon Hoem   [ oppdatert 26. apr. 2018, 07:21 ]

Wiki Storyline benytter storyline-metoden i kombinasjons med et publiseringsform som tillater ulike former for samskriving. Metoden gir en tverrfaglig tilnærming til undervisning i andre språk, ved å kombinere Storyline-metoden og IKT. Avhengig av hvilke verktøy en introduserer kan metoden brukes mot ulike læringsmål. Ved HVL er metoden brukt i flere år, først og fremst for å jobbe skriftlig, men også knyttet til muntlige ferdigheter i engelsk.

Wiki-Storyline-metoden åpener for nye arbeidsmåter og andre innganger til skriftlig og muntlig kommunikasjon i faget. Dette forenkles og støttes av digitale verktøy. I en artikkel fra 2012, "Wiki Storyline in Second Language Teaching" diskuterer forfatterne (alle fra HVL) hvordan ulike digitale verktøy er tatt i bruk og hvordan dette spiller sammen med den metodiske tilnærmingen til Storyline.

Ved HVL har vi særlig jobbet med metoden i forhold til bruk av Google nettsteder (et felles skrive og publiseringsverktøy), som gjør at også kan inkludere multimedia, f eks video. Dermed har vi også arbeidet med muntlige ferdigheter, da i form av digitale fortellinger.

Fotogrammetri

lagt inn 24. jun. 2016, 07:53 av Jon Hoem   [ oppdatert 24. jun. 2016, 07:53 ]

Fotogrammetri er læren om måling i og ved hjelp av fotografiske bilder, fotogrammer. Det er et samlebegrep forulike teknikker, som benyttes for å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhet av fotografert objekt. Fotografisk registrering, bildetolking og bildetyding regnes gjerne som deler av fotogrammetrien. 

Det viktigste bruksområde for fotogrammetrien er kartlegging, men digitale kameraer, automatiserte prosesser og kobling med beslektede fagområder, muliggjør stadig nye anvendelser, f.eks. formkontroll innen bil- og flyindustri, høydemåling av ransmenn ut fra overvåkningsopptak og datainnsamling for 3D visualisering. 

Kildekritikk

lagt inn 15. feb. 2016, 05:34 av Jon Hoem   [ oppdatert 15. feb. 2016, 05:34 ]


Her går vi gjennom TONE-vurderingTroverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet:

Troverdighet

 • Finnes det informasjon om hvordan forfatteren og utgiveren kan kontaktes?
 • Er informasjonen presentert på en måte som virker gjennomarbeidet?
 • Er det andre kilder som støtter informasjonens troverdighet?

Objektivitet

 • Kommer alternative stemmer til orde?
  • Blir alle sider av saken berørt?
 • Er informasjonen i samsvar med informasjon som er kjent fra før?
  • Er det snakk om resonnement eller tolkning?
 • Er avsenderens hensikt å overtale, overbevise eller selge noe?

Nøyaktighet

 • Er publiseringsdatoen tydelig?
 • I hvilken grad er informasjonen saklig?
 • Er fremstillingen konsistent?
 • Dreier det seg om dokumenterte fakta eller meningsytringer?
 • Oppgis kilder til statistikk eller “fakta”?

Egnethet

 • I hvilken grad er den aktuelle informasjonen egnet for de formålene du skal bruke den til?
 • Er emneområde relevant?
 • Er det en publikasjon for de som har omfattende kunnskap om fagfeltet?
 • Er det en publikasjon skrevet for folk uten spesiell fagkunnskap?

Showbie – enkel innholdsdelig og oppgaveinnlevering

lagt inn 12. feb. 2016, 07:21 av Jon Hoem   [ oppdatert 12. feb. 2016, 07:21 ]

Showbie er en nyttig webtjeneste som letter arbeidsflyten mellom lærer og elever, ikke minst i sammenhenger der en bruker nettbrett i undervisningen. Tjenesten fungerer imidlertid fint med alle typer digitale enheter. 

Brukerne kan benytte tjenesten direkte via nettstedet showbie.com eller via en egen app for iOS. Appen er gratis via AppStore.

Showbie tillater læreren å distribuere oppgaver på en enkel måte og elevene kan levere inn svar og få disse tilbake med vurdering. Vurderinger kan gis med skrevet tekst, i form av video eller audiovisuelt. 

Les mer om bruk av Showbie

Skjermvideo som innleveringsform

lagt inn 12. nov. 2015, 06:18 av Jon Hoem   [ oppdatert 12. nov. 2015, 06:37 ]

I norskfaget gjennomførte vi (Ture Schwebs og Jon Hoem) nylig prosjektet Digital argumentasjon. Det er tredje gang vi har dette opplegget, med litt forskjellig vinkling.

Det vi kan kalle digital argumentasjon (www.digitalferdighet.no/produsere/digital-argumentasjon) oppstår når framleggingen av et argument foretas ved hjelp av dataverktøy. Digital argumentasjon har mye til felles med den sjangeren som gjerne kalles digitale fortellinger (www.digitalferdighet.no/produsere/digitale-fortellinger), multimodale framstillinger som tar i bruk flere samtidige medietyper. 

Argumentasjonen ta utgangspunkt i personlige erfaringer, viktige hendelser eller allmenne emner. Den som presenterer argumentene, velger selv ut materiale, skriver manus og setter det hele sammen.

Hva gjorde studentene
Studentene produserte digitale argumenter i form av skjermvideoer, der vi jobbet med forholdet mellom bilde, skrift i form av ordskyer og lyd. Videoene lages ved å sette sammen en presentasjon i Powerpoint, eller annen presentasjonsprogramvare.

Arbeidet ble gjort i små grupper (2-3 personer): studentene lagde en presentasjon som utgangspunkt for en video der dere fremfører et argument ved hjelp av bilder, ordskyer og muntlig tale. Presentasjonen inneholder bilder og ordskyer som støtter den muntlige argumentasjonen.

Studentene måtte på forhånd velge en sak dere vil argumentere for: kort, konkret, spisst og visuelt. Tidsramme: 60-90 sekunder
På forhånd ble de bedt om å samle aktuelle fakta, tekster, bilder eller linker til bilder

Studentene fikk disse ressursene på forhånd

Wordclouds lar deg legge inn et bakgrunnsbilde. Her går vi også gjennom enkel manipulering av bilder ved hjelp av Pixlr.com:
https://www.youtube.com/watch?v=isFDvxcEDEg

En annen metode er å bruke Pixlr for å lage en gjennomsiktig bakgrunn, noe som er mer fleksibelt for senere bruk:
https://youtu.be/AploEfM5awM

Andre kjekke tjenester

Vi brukte Padlet for å samle inn informasjon fra studentene under visningen. Dette er en tjeneste som er svært enkel å bruke og som dere kan benytte i forskjellige sammenhenger. Sjekk f eks hvordan Padlet kan benyttes sammen med Smartboard.

De som hadde behov for bilderedigering kunne benytte Pixlr.com . Her er en kort video som viser litt hvordan denne fungerer: http://www.digitalferdighet.no/produsere/pixlr-com
Litteratur

Oppsummering
30 stykker (fordelt på begge klassene) svarte på spørreskjemaet i forlengelsen av dag 2. Dette supplerer diskusjonen vi hadde med studentene i klasserommet. Sett fra oss som lærere sitt ståsted har dette vært veldig vellykket. Studentene har produsert mange flotte produkter og det er stor variasjon i hvordan de har løst oppgaven. Dette mener vi har verdi i seg selv, fordi studentene i ettertid kan kikke på mange ulike løsninger som dere selv kan benytte som ideer for videre arbeid. Håpet er jo at de har fått med seg noe som de kan bruke i egen praksis. Det betyr ikke at de nødvendigvis skal drive med digital argumentasjon – det er kanskje først og fremst teknikkene knyttet til bruk av Office Mix og skjermvideo med Screencast-o-matic som er den mest generelle kunnskapen de kan ta med videre. Vårt budskap er entydig at studentene fikser dere fint, også på egenhånd.

Vi tar med oss noen momenter som kan forbedre opplegget:
 • Noe tydeligere oppgaveformulering og forventningsavklaring med hensyn til hva som blir kommentert under fremvisning.
  Kommentar: Dette må dels veies opp mot hensynet til at spredning i uttrykkene er et mål i seg selv. Slik får vi lettere ideer fra hverandre
 • Klarere forankring i det pensumrelevante
  Kommentar: Dette kan bli tydeligere, ikke minst dersom dette skal gjøres til en del av forprøvene i faget.
  Dette henger også sammen med å sette av mer tid til å diskutere det didaktiske potensialet i de metodene vi har jobbet med, f eks knyttet til ulike måter å bruke verktøyene på forskjellige klassetrinn. Hvordan vi kan utnytte dette på tvers av fag vi underviser i samme klasse er også noe vi kunne bruke tid på å diskutere.
 • Vise eksempler med mer direkte tilknytning til faget
  Kommentar: Ser at dette kan hjelpe med å flytte fokus vekk fra det tekniske og mer over på hvordan vi bruker de ulike virkemidlene.
  Samtidig ønsker vi ikke å vise for styrende "modelltekster"
 • Legge seminaret tidligere i semesteret
 • Bedre tilbakemeldinger
  Kommentar: Dette henger delvis sammen med tidsaspektet. Gitt at tilbakemeldinger blir gitt på direkten blir de ikke alltid like gjennomtenkt / positivt vinklet / gode.
 • Oppmerksomhet rundt tidsaspektet
  Kommentar: Vi gjør et poeng av at det hele skal gå raskt. Det er slik studentene vil komme til å måtte jobbe i skolen. Samtidig kan produksjonen skje innenfor en ganske stram ramme og tilbakemeldinger, da mer gjennomtenkte, kan komme f eks uken etter.
Ordskyen basert på stikkordene studentene ga:


Her forsvinner nok noen nyanser “in translation” mellom skjema og ordskyen. Blant annet var en respons “Dårlige tilbakemeldinger”, og slikt forsvinner i mengden og i orddelingen. jeg har også ryddet litt, f eks i forhold til bokmål nynorsk, feilstavinger etc.

De som svarte vurderte sine generelle datakunnskaper op oppsiden av “middels”. Her er det selvsagt svakheter i datagrunnlaget: det er rimelig å forvente at de studentene som vurderer seg selv som svakere kanskje ikke var så godt representert blant de som svarte. Samtidig mener vi det absolutt er grunnlag for å konkludere med at det vi har holdt på med var noe som alle studentene faktisk behersket, om enn etter en del fikling med teknikken. Oppsiden er at straks de har holdt på med dette litt så går det veldig mye lettere.Dette synes vi var oppmuntrende og håper studentene bruker noe av det de har lært videre. Her er det bare å la fantasien spille, ikke minst med tanke på tverrfaglige muligheter knyttet til eleveproduksjoner i skolen. Å lage enkle videoer der dere viser frem og kommenterer elevarbeider er også noe som dere kan utnytte i kommunikasjonen skole-hjem.Dette var også ganske oppmuntrende fra vårt ståsted. Her må vi selvsagt ta høyde for at langt fra alle studentene har svart, og dette må suppleres med mange av de tilbakemeldingene som studentene kom med i klassen, jmf forbedringer av opplegget (ovenfor).

1-5 of 5