Samarbeide‎ > ‎

Samarbeide
Ill: planeta
Weblogger og wikier er publiseringsformer som i løpet av de ti siste årene har vunnet stor utbredelse. Hemmeligheten bak suksessen er først og fremst systemenes fleksibilitet og brukervennlighet, samt at de er representanter for en ny måte å tenke på når det gjelder produksjon og publisering på nett - ofte refereres dette til som "Web 2.0". 

Utviklingen av både blogger og wikier kjennetegnes av at de som har laget selve programvaren også har vært aktive brukere, noe som har gitt dem førstehånds kunnskap om hvilke problemstillinger som er viktige når systemene skal brukes i praksis. Dette har først til et mangfold av lignende løsninger - mange er gratis tilgjengelig og/eller som åpen kildekode. Samtidig som denne utviklingsformen har bidratt til at de enkelte løsningene har blitt utviklet med både teknisk og sosial åpenhet for øye.

Brukere som produsenter
Både "blogger" og "wikis" forutsetter aktive brukere i produsentrollen, men har løsningen ulikt fokus i forhold til enkeltindividet. Blogger er knyttet til én eller et lite antall personer som legger inn poster på en nettside. Mye tyder derfor på at at disse kommunikasjonsløsningene kan være godt egnet for diffrensierte opplegg, der deltagerne kan delta på ulike nivå, men samtidig ha innyn i hva andre holder på med.

Kombinasjonen av blogger og wikis tilbyr en fleksibilitet som er godt tilpasset nettbaserte læringsressurser. Ulike deler kan enkelt knyttes sammen ved hjelp av hyperlenker der nye noder og lenker mellom nodene føyes til gjennom en kollektiv prosess. Dette gir også interessante muligheter 
for seleksjon: En post med interessant innhold blir raskt lenket til, noe som er et konkret uttrykk for innholdets aktualitet og/eller betydning innenfor et fellesskap.

Weblogger og wikier kan kombineres på mange forskjellige måter. Her følger noen forslag:

Lærersenrert bruk
En weblogg kan godt brukes til å løse mange av de oppgavene som man i dag ofte bruker et LMS til, det være seg distribusjon av innhold, beskjeder, og gjennomføring av tester. Den enkelte lærer kan bruke en weblogg som et felles samlingspunkt som gir enkelt tilgang til eksisterende ressurser, synliggjør fremdrift og tilbyr muligheter for tilbakemelding.

Elevsentrert bruk
Bruken skissert ovenfor kan enklet utvides slik at hver enkelt elev har sin egen weblogg. Kommunikajsonen blir dermed mer sammensatt, men åpner i langt større grad for at elevene blir aktivisert i forhold til selv å produsere.

Fellesbruk
Bygger videre på de to bruksmåtene skissert ovenfor ved å introdusere en arena for produksjon av felles tekster i form av en wiki. Tekster og bidrag som den enkelte står bak kan fremheves i den enekeltes weblogg samtidig som wikien blir en felles innholdsressurs som kan utvikle seg videre.


Mer om weblogger og wikis