Samarbeide

  • En av de virkelig store fordelene med digitalisert informasjon på nett er mulighetene dette gir for å samarbeide om å produsere og dele denne informasjonen. Ikke minst bør dette være høyst aktuelt i lærinmgssammenheng.

    For organisering og deling av informasjon vil ulike bokmerketjenester være svært nyttige. Eksempler på slike tjenetser er Evernote, Delicious og Pinterest. Det finnes en rekke andre slike tjenester, men disse tre representeret noe av bredden. Tankekart vil også kunne være nyttige verktøy når vi skal organisere og/eller presentere en informasjonsmengde og synliggjøre forbindelser innad i denne informasjonen.

    Slike verktøy inngår gjerne i sammenhenger knyttet til sosiale medier, men det handler også om ulike former for referansehåndtering. Bokmerketjenestene er gjerne nyttige når vi orienterer oss i bredden, mens referanseverktøyene kommer inn i bildet for alvor i det vi skal håndtere et mer spesifikt tema, gjerne i sammenheng med en artikkel eller en oppgavebesvarelse.

    Ulike former for samarbeid handler dels om å kunne samarbeide i sanntid, enten ved hjelp av videokonferansesystemer som Google Hangouts eller verktøy for samskriving i sanntid.

    Videre kan samarbeid dreie seg om mer asynkrone former, der en gruppe ikke nødvendigvis er inne på nettet samtidig. Til dette kan vi bruke samskrivingsverktøy, eller vi kan buke wikier, som f eks Google nettsteder.